Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Medewerkers van Sint-Jozefinstituut Kerkstraat dragen er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Sint-Jozefinstituut Kerkstraat is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Sint-Jozefinstituut Kerkstraat behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site.

Sint-Jozefinstituut Kerkstraat is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

  • toegebracht door de website
  • voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Sint-Jozefinstituut Kerkstraat is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

De bezoeker wordt er op gewezen correct met de site van Sint-Jozefinstituut Kerkstraat om te springen, alsmede niets via deze site te verzenden waar anderen hinder van kunnen ondervinden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door:  delen op sociale media, druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Sint-Jozefinstituut Kerkstraat.

 

Privacyverklaring vzw CKSA

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. U kan deze ook terugvinden op deze site.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur vzw CKSA, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle personeelsgegevens. Binnen onze organisatie is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te

contacteren is via [email protected]
Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van vzw CKSA kan voor advies en

ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op vzw CKSA verwerken wij personeelsgegevens omwille van de volgende doelen:
– personeelsrekrutering
– personeelsadministratie
– personeelsbeheer (o.m. evaluatie)
– loonadministratie
– public relations

2.2 Verwerkte personeelsgegevens
Om u te werk te stellen, te begeleiden en op te volgen in onze organisatie en/of in één van onze scholen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:
– identificatiegegevens (rijksregisternummer, gezinssamenstelling);
– persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
– privé contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
– loongegevens ( werkstation, opdracht(en), barema, salaris);
– loopbaangegevens (uittreksel strafregister, getuigschriften, diploma’s enbekwaamheidsbewijzen, voorgaande werkgevers, dienstanciënniteit, TADD, statutaire benoeming, verlofstelsels);
– loopbaanbegeleiding (verslagen klasbezoeken, functionerings- en evaluatiegesprekken, gevolgde bijscholingen, …);
– aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, berispingen, blamen, tucht);

2.3 Ontvangers
– Het departement onderwijs is, via het werkstation bij AgoDi, een ontvanger van een deel van uw personeelsgegevens;
– De scholengemeenschap vzw CKSA ontvangt uw loopbaan- en loongegevens omwille van hun bevoegdheden inzake TADD, statutaire benoemingen, mutaties en reaffectaties.
– bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur mogelijk toegang tot bepaalde loopbaan- en loongegevens
– bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde personeelsgegevens.

2.4 Verwerkers
Op vzw CKSA worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van personeelsgegevens:
[email protected], Acerta.

2.5 Voorwaarden

Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang u bij ons te werk gesteld bent. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we u dat melden en uw expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op vzw CKSA kan u raadplegen op https://cksa.be/medewerkers/files/documenten/IVPB beleidstekst.pdf of opvragen via: [email protected]

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen
U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:
– recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.5), waarom de organisatie en/of school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
– recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de organisatie en/of school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
– recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
– recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
– recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
– recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de organisatie en/of school dit (in de mate van het mogelijke);
– recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
– recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de organisatie en/of school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
– recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot [email protected] Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: gegevensbeschermingsautoriteit GBA en/of de Vlaamse toezichtcommissie (VTC).

3.2 Gerechtvaardigd belang
Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag, namelijk:
– toezicht op telecommunicatie;
– de in § 2.3 vermelde doorgifte van uw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming
Op vzw CKSA worden personeelsleden niet onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens
De in § 2.2 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om het arbeidscontract in de organisatie en/of op school te kunnen aangaan.