Beste leerling,

Wij willen je opleiden tot een “goed” volwassen mens. Respect, vertrouwen, eerlijkheid en verdraagzaamheid zijn belangrijke waarden. Als je erin slaagt om dit uit te dragen naar jouw omgeving, zijn we gelukt in ons opvoedingsproject. Als je daarnaast ook nog een vak geleerd hebt waarin deze positieve houding aan bod komt, is ook onze tweede opdracht volbracht.

 1. DAGVERLOOP

Een dag op onze school verloopt als volgt:

 • Begin van de lessen: 8.50 uur
 • Eerste pauze: 10.30 uur tot 10.45 uur
 • Middagpauze: 12.25 uur tot 13.10 uur
 • Einde van de lessen: 15.40 uur

Op woensdag eindigen de lessen om 12.25 uur. Behalve voor de afdeling onderhoudsmedewerker / basis horeca.  Voor deze afdeling eindigen de lessen om 15u20. Leerlingenstage in groep zal afgestemd worden op de werkuren van de praktijkplaats en indien nodig, buiten de schooluren worden georganiseerd. Je bent op tijd wanneer je ten laatste om 8.45 uur op school bent. Toezicht op de speelplaats start om 8u30. De schoolverzekering telt alleen wanneer je de normale en veiligste weg tussen school en thuis gebruikt. Je bent te laat.  Je haalt op het secretariaat een stempel. Je laat de stempel aan je leerkracht zien. Je bent 3 keer te laat.  Je blijft na tot 16.10 uur. Als je niet nablijft, krijg je een sanctie. Zit je in de kwalificatiefase blijf je na 10 x te laat komen elke keer na. Toiletbezoek : je gaat tijdens de pauze naar het toilet.  Tijdens de les mag je niet behalve op medisch voorschrift. Je leerkracht is afwezig.  Een andere leerkracht geeft je les.  Als je leerkracht het laatste lesuur afwezig is en je zit in de kwalificatiefase, mag je naar huis.  Je gaat langs het secretariaat voor een stempel. De school heeft een noodnummer: 03/229 09 57. Dit nummer gebruik je alleen in nood.  Je mag dit ook gebruiken als het secretariaat niet bereikbaar is.

 1. OMGANGSVORMEN

We verwachten van alle leerlingen een respectvolle en beleefde houding. Deze houding gebruik je tegenover leerkrachten, medeleerlingen en anderen.  Je toont deze houding binnen en buiten de school. GSM en alle multimedia kunnen gebruikt worden op de speelplaats tijdens de pauzes. Je gebruikt ze niet in de gebouwen, niet bij de leswissel, niet bij het wisselen van klas en niet in de refter tijdens de middagpauze. Bij het belsignaal schakel je je GSM uit.  Je steekt je GSM weg. De GSM ligt nooit op de bank.  Gebruik je je GSM wanneer het niet mag dan geef je deze in bewaring bij de directie.  Je haalt je GSM af bij de directie aan het einde van de dag. Voor ander multimediagebruik gelden dezelfde regels. Dure spullen breng je niet meer naar de school. De school is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal en komt dus niet tussenbeide.

 1. KLEDIJ EN UITERLIJK

Een verzorgd uiterlijk siert je persoonlijkheid.  Je kleding mag fris, jeugdig en sportief zijn maar je rug, buik en schouders zijn bedekt. Je haardracht is verzorgd. Symbolen die uiting geven aan opvattingen die niet verenigbaar zijn met het opvoedingsproject, zijn verboden. Kleding dient aangepast te zijn aan de lesactiviteit. Een leerkracht kan om veiligheidsredenen het dragen van sierraden en piercings verbieden. Je draagt bescherm- en veiligheidskledij correct op de afgesproken plaatsen en tijdstippen.  Je vakleerkrachten volgen dit op. Hoofddeksels en zonnebrillen zet je af bij het binnenkomen van elk gebouw.

 1. SCHOOLMATERIAAL, MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

Een verzorgde omgeving maakt de lessen aangenaam.

 • Wij vragen respect voor de lokalen en het meubilair.
 • Je gaat zorgzaam om met materiaal.
 • Wanneer je met opzet zaken beschadigt of steelt, moet je de kosten betalen.
 • Je bent in orde met je materiaal. Alleen zo kan je deelnemen aan de les.
 • Machines en gereedschappen van de school gebruik je op een veilige manier. Je werkt volgens de afspraken.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor diefstal of verlies van je eigen spullen.
 • Elke werkplaats beschikt over een werkplaatsreglement.
 • Een boekentas of rugzak is verplicht. Je agenda (A4-formaat) moet hier volledig in passen.
 1. PERSOONLIJKE DOCUMENTEN

Je hebt elke dag bij : je agenda, schrijfgerief en het nodige lesmateriaal. Je agenda is belangrijk.  Je vult deze iedere les ordelijk in. Je neemt je agenda elke dag mee naar huis in je boekentas/rugzak.  In je agenda staat informatie voor je ouders/verantwoordelijken.  Elke week ondertekent je klastitularis en één van je ouders/verantwoordelijken je agenda. Cursussen hou je netjes. Huistaken geef je op tijd af. De verbeterde huistaak hou je bij.

 1. EXTRA MUROS

Meerdaagse uitstappen behoren tot het lesurenpakket. Elke leerling neemt hier aan deel. Ondertekening van dit reglement = toestemming voor deelname aan uitstappen. Wanneer je afwezig bent op een uitstap moet je een doktersattest afgeven. Ouders kunnen schriftelijk een tegenbericht meegeven. Je moet dan aanwezig zijn op school. Je krijgt een aangepast takenpakket. Je wordt op kosten van je ouders/verantwoordelijke naar huis gestuurd wanneer je je fout gedraagt tijdens een uitstap.

 1. SCHOOLKOSTEN

Bij het begin van het schooljaar krijg je een brief met de schoolkosten. Je kan een afbetalingsplan vragen aan de klastitularis. Er volgt een gesprek wanneer er wordt geweigerd om de schoolrekening te betalen. Wanneer er geen oplossing is, kunnen we overgaan tot het opsturen van een aangetekende ingebrekestelling.

 1. AFWEZIGHEDEN

Je bent regelmatige leerling als je de lessen en activiteiten elke dag volgt. Enkel regelmatige leerlingen voldoen aan de leerplicht. Ze kunnen op het einde van het schooljaar een officieel studiebewijs halen. Je bent regelmatige leerling wanneer je gewettigd afwezig bent. Gewettigde afwezigheden zijn:

 • medische redenen
 • begrafenis, huwelijk, … (eerst aanvragen bij de directie)
 • gerechtelijke redenen

Voor elke afwezigheid bezorg je op het secretariaat een briefje.  Invulbriefje agenda: Je bent 3 dagen of minder ziek. Je ouders mogen 4 keer zo een briefje schrijven. Medisch attest verplicht: Je bent langer dan 3 dagen ziek. Je ouders/voogd hebben al vier keer een briefje geschreven omdat je drie dagen of minder ziek was. Je weet vooraf dat je niet naar school kan komen. Je ouders/verantwoordelijke schrijven een briefje aan de school. Ze ondertekenen dit briefje Bezoeken aan dokters, tandarts, gemeente…  plan je buiten de schooluren.

 1. ROKEN, ALCOHOL EN DRUGS

We willen een gezonde school zijn. Tijdens de schooluren drink je geen frisdrank, alcohol of energiedranken. Je eet geen chips. Je brengt eten mee naar school. Er is een totaal rookverbod. Sigaretten, vapers of E-sigaretten zijn verboden.  Het bezit, gebruik en verhandelen van drugs is onwettelijk en strafbaar. Drugs zijn verboden. De school werkt aan preventie en biedt begeleiding aan.

 1. PROTOCOLSCHOOL

Wij zijn een protocolschool. Er is een contract opgesteld tussen de school, politie en parket. In dit contract staan afspraken over samenwerking, informatie-uitwisseling en doorverwijzing van jongeren. School, politie en jeugdparket zoeken samen naar een aanpak voor grensoverschrijdend en onwettig gedrag in en rond de school. Samen willen we een goed opvoedingskader ontwikkelen. Het gaat over spijbelgedrag, drugsgebruik, diefstal, geweld, wapenbezit, dreiging met geweld en afpersing (steaming) bij jongeren in en om de school.

 1. WET VAN DE PRIVACY

Bij de inschrijving tekenen je ouders / verantwoordelijken of ze toelating geven tot het nemen en publiceren van foto’s waarop je herkend kan worden.  Indien je dit niet meer wenst, laat je dit met een briefje weten aan het secretariaat.

 1. VANDALISME

Iedereen helpt om de school proper en in orde te houden. Vandalisme, nalatigheden, beschadigingen en/of opzettelijk bevuilen worden gesanctioneerd.  Alle vastgestelde schade moet door de betrokken leerling worden vergoed. Daarbij kan de leerling nog een andere sanctie krijgen. Daarbij kan de leerling nog een aangepaste straf krijgen.

 1. ORDE -EN TUCHTMAATREGELEN

Een ordemaatregel wordt genomen wanneer je gedrag de goede werking van de school of de les stoort. Een ordemaatregel kan de leerling helpen zijn gedrag aan te passen. Zo wordt een goede samenwerking opnieuw mogelijk. Voorbeelden van ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging, rode nota in de agenda…
 • een tijdelijke verwijdering uit de les (time-out) of intern / extern traject
 • een straf of strafstudie
 • een werkpuntenblad

Ordemaatregelen worden genomen door de personeelsleden van de school. De ouders / verantwoordelijken worden verwittigd. Er kan geen beroep tegen aangetekend worden.   Bij een preventieve schorsing (bewarende maatregel) wordt de leerling niet in de les of op school toegelaten. Dit is in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure.  Max. 10 lesdagen, éénmalige verlenging is mogelijk. Dit kan gebeuren bij :

 • zware gedragsmoeilijkheden
 • als de leerling een gevaar vormt voor zichzelf, medeleerlingen of personeel.

Een tuchtmaatregel wordt genomen wanneer het gedrag van een leerling een gevaar betekent. De leerkrachten kunnen geen goed onderwijs geven en/of het opvoedingsproject van de school komt in het gedrang. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer

 • begeleidende maatregelen tot niets hebben geleid
 • je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt.

Voorbeelden tuchtmaatregelen :

 • samenwerkingscontract
 • tijdelijke uitsluiting van de school voor maximaal 15 schooldagen
 • definitieve uitsluiting

Tuchtmaatregelen worden genomen door de directie of een afgevaardigde van het schoolbestuur. De klassenraad komt samen.  De tuchtprocedure wordt opgestart. Je wordt geroepen tot een onderhoud (tuchtverhoor) samen met je ouders en/of een andere vertrouwenspersoon. 

 

Dit is een verkorte versie van het schoolreglement. De volledige versie kan u op school komen inkijken, indien gewenst.